Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej w Delegaturze we Włocławku (nr 5430)

Zakres obowiązków: Główne obowiązki:
-odpowiadanie za cały proces przygotowania decyzji administracyjnych w celu realizacji kompetencji Wojewody jako organu II instancji oraz organu wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych z upoważnienia starosty z zakresu rynku pracy,
– wykonywanie kontroli problemowych, doraźnych i sprawdzających w powiatowych urzędach pracy,
– wykonywanie kontroli okresowych i doraźnych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej,
– udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych i innych uprawnień wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
– przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
– merytoryczne rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność powiatowych urzędów pracy,
– udzielanie informacji klientom zewnętrznym w zakresie stosowania przepisów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
– przygotowywanie projektu rocznego planu kontroli oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania kontroli powiatowych urzędów pracy.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.Zakres obowiązków: Główne obowiązki:
-odpowiadanie za cały proces przygotowania decyzji administracyjnych w celu realizacji kompetencji Wojewody jako organu II instancji oraz organu wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych z upoważnienia starosty z zakresu rynku pracy,
– wykonywanie kontroli problemowych, doraźnych i sprawdzających w powiatowych urzędach pracy,
– wykonywanie kontroli okresowych i doraźnych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej,
– udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych i innych uprawnień wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
– przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
– merytoryczne rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność powiatowych urzędów pracy,
– udzielanie informacji klientom zewnętrznym w zakresie stosowania przepisów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
– przygotowywanie projektu rocznego planu kontroli oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania kontroli powiatowych urzędów pracy.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.