Referent/Inspektor ds. sanitarnych

Zakres obowiązków: Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia ruchomego z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania, zapewnienie sprawności działania odwodnienia parku, budynków i obiektów, zapewnienie terminowej realizacji wszystkich czynności serwisowychi eksploatacyjnych, wymaganych prawem, DTR, warunkami gwarancji i ustaleniami własnymi oraz prowadzenie bieżącego monitoringu stanu technicznego, organizacja i nadzór nad robotami związanymi z usuwaniem awarii, remontami oraz drobnymi pracami inwestycyjnymi, wsparcie techniczne wydarzeń organizowanych na terenie Hevelianum, kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących wad gwarancyjnych w obszarze infrastruktury sanitarnej, nadzorowanie realizacji zewnętrznych umów i zleceń branży sanitarnej oraz dokonywanie weryfikacji, odbiorów i rozliczeń wykonanych prac, przygotowanie, przechowywanie oraz przekazanie do archiwizacji po okresie użytkowania wszystkich dokumentów w zakresie prowadzonych spraw, wspieranie pozostałych procesów eksploatacyjnych.Zakres obowiązków: Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia ruchomego z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania, zapewnienie sprawności działania odwodnienia parku, budynków i obiektów, zapewnienie terminowej realizacji wszystkich czynności serwisowychi eksploatacyjnych, wymaganych prawem, DTR, warunkami gwarancji i ustaleniami własnymi oraz prowadzenie bieżącego monitoringu stanu technicznego, organizacja i nadzór nad robotami związanymi z usuwaniem awarii, remontami oraz drobnymi pracami inwestycyjnymi, wsparcie techniczne wydarzeń organizowanych na terenie Hevelianum, kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących wad gwarancyjnych w obszarze infrastruktury sanitarnej, nadzorowanie realizacji zewnętrznych umów i zleceń branży sanitarnej oraz dokonywanie weryfikacji, odbiorów i rozliczeń wykonanych prac, przygotowanie, przechowywanie oraz przekazanie do archiwizacji po okresie użytkowania wszystkich dokumentów w zakresie prowadzonych spraw, wspieranie pozostałych procesów eksploatacyjnych.