ASYSTENT RODZINY – 1460

Zakres obowiązków: 1.opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikie socjalnym o którym mowa w art. 11 ust. 1; 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3.udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,wychowawczych z dziećmi;
5.wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
6.udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
7. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celukształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
8.udzielanie wsparcia rodzinom poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
9.podejmowanie działań interwencynych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
10.prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
11.prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
12.dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.Zakres obowiązków: 1.opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikie socjalnym o którym mowa w art. 11 ust. 1; 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3.udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych,wychowawczych z dziećmi;
5.wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
6.udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
7. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celukształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
8.udzielanie wsparcia rodzinom poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
9.podejmowanie działań interwencynych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
10.prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
11.prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
12.dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.